Privacybeleid

BELEID INZAKE VERTROUWELIJK GEBRUIK EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De bescherming van uw privacy is voor ons bedrijf van het allergrootste belang. Wij willen u zo goed mogelijk informeren, met respect behandelen en inspraak geven in wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt. Wij willen het vertrouwen dat u in ons stelt door onze website te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten eer aandoen. Wij willen ook dat u volledig gerust bent wanneer u op ons digitale platform surft.
Hieronder vindt u informatie over welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoe lang we ze bewaren, wat uw privacyrechten zijn en hoe u die rechten kunt uitoefenen.
Onder "verwerking van persoonsgegevens" verstaan wij elke vorm van gegevensverwerking waardoor u als natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd.
Het begrip "verwerking" is ruim en omvat onder meer het verzamelen, registreren, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden en alle andere vormen van terbeschikkingstelling, harmoniseren, combineren, archiveren, verwijderen of definitief vernietigen van dergelijke gegevens.
1. De aard van de verwerkte gegevens
Voor uw registratie op onze site moeten wij de volgende persoonlijke gegevens verwerken:
- persoonsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum;
- contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, uitbatingsadres van uw commerciële activiteit;
- financiële gegevens: btw-nummer, handels- en bedrijfsregistratienummer;
Er worden geen andere persoonlijke gegevens gevraagd
2. Gegevensbeheerder
De gegevensbeheerder is MSM Sa.
Dat bedrijf is gevestigd te Hauptstrooss 15,L-9753 HEINERSCHEID (Luxemburg) en kan bereikt worden via contact@myscrapmachine.com.
U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer door een e-mail naar contact@myscrapmachine.com of een brief naarHauptstrooss 15,L-9753 HEINERSCHEID te sturen.
3. Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt
De onder punt 1 genoemde gegevens worden verzameld met als enig doel uw aanvraag te kunnen verwerken en u, indien van toepassing, in staat te stellen een advertentie te plaatsen of contact met u op te kunnen nemen.
Voor “direct marketing” en nieuwsbrieven zal op voorhand uw toestemming worden gevraagd, zoals vereist door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U moet daarom een vakje aanvinken om aan te geven dat u ermee akkoord gaat e-mails van ons of onze partners te ontvangen.
De rechtsgronden voor de verwerking van deze persoonsgegevens zijn (i) ofwel toestemming ofwel (ii) de uitvoering van een contract waarin u een van de partijen bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek werden genomen.
Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden.
Ten slotte kunnen uw gegevens worden verwerkt om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
In veel gevallen zijn wij er wettelijk toe verplicht om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of te delen met de overheid. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij ertoe verplicht worden om bepaalde gegevens vertrouwelijk door te geven aan de bevoegde instanties.
4.Ontvanger van de gegevens
Alleen als u ons uw toestemming geeft, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de overkoepelende maatschappijen waar MSM Sa deel van uitmaakt of aan zijn partners.
5.Beveiligingsmaatregelen en gegevensopslag
Wij stellen alles in het werk om uw persoonlijke gegevens en uw privacy te beschermen.
Onze medewerkers werden opgeleid om correct om te gaan met gevoelige gegevens. In het kader van elk project met als doel het verwerken van persoonsgegevens evalueren we eerst de beveiliging en de bescherming van de persoonsgegevens, waarbij we uw belangen vooropstellen.
In het kader van de beveiliging van uw persoonlijke gegevens passen wij verschillende technische maatregelen toe om ze te beschermen tegen onrechtmatige toegang en onrechtmatig gebruik, verlies of diefstal. Die maatregelen zijn: wachtwoordbeveiliging, encryptiesoftware voor de harde schijf, firewall, antivirus, detectie van indringers en anomalieën en toegangscontrole voor onze medewerkers. In het geval van een datalek met nadelige gevolgen voor uw persoonlijke gegevens, wordt u er als klant in de door de wet voorziene omstandigheden persoonlijk van op de hoogte gebracht.
Onze productsoftware wordt voortdurend bijgewerkt.
Het aantal werknemers in ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens is beperkt en onze werknemers worden zorgvuldig geselecteerd. Zij hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens als zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die zich in Europa bevinden.
6. Gebruik van onderaannemers en beveiligingsmaatregelen in geval van uitbesteding
Wanneer de verwerking moet worden uitgevoerd voor een verwerkingsverantwoordelijke, zullen wij alleen onderaannemers inschakelen die voldoende waarborgen bieden dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen dat de verwerking voldoet aan de eisen van deze voorschriften en dat ze de bescherming van uw rechten garandeert.
De onderaannemer doet geen beroep op een andere onderaannemer zonder onze voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming. In het geval van een algemene schriftelijke toestemming stelt de onderaannemer ons op de hoogte van geplande wijzigingen voor het toevoegen of vervangen van andere onderaannemers, waardoor wij de mogelijkheid hebben om ons tegen die wijzigingen te verzetten.
De verwerking door een onderaannemer gebeurt onder een contract of een andere juridische akte onder het recht van de Europese Unie of dat van een lidstaat, die de onderaannemer aan ons bindt en het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel ervan, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en onze rechten en verplichtingen bepaalt.
Dat contract of die andere rechtsgeldige akte bepaalt onder meer dat de onderaannemer:
a) persoonsgegevens alleen op basis van onze schriftelijke instructies verwerkt, ook bij overdracht van persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie, tenzij hij daartoe verplicht is onder het recht van de Europese Unie of dat van de lidstaat waaronder de onderaannemer valt; in dat geval brengt de onderaannemer ons vóór de verwerking van die wettelijke verplichting op de hoogte, tenzij het recht in kwestie het doorgeven van dergelijke informatie om redenen van algemeen belang verbiedt;
b) ervoor zorgt dat de personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken, zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid te respecteren of onderworpen zijn aan een relevante wettelijke geheimhoudingsplicht;
c) alle nodige maatregelen neemt voor de beveiliging van de verwerking;
d) de voorwaarden uit de voorgaande alinea's in acht neemt wanneer hij een andere onderaannemer in dienst neemt;
e) rekening houdt met de aard van de verwerking en ons door middel van passende technische en organisatorische maatregelen helpt zo goed mogelijk te voldoen aan onze verplichting om in te gaan op het verzoek van betrokkenen om hun rechten uit te oefenen;
f) ons de vereiste verplichtingen helpt na te komen, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover de onderaannemer beschikt;
g) op onze vraag alle persoonsgegevens wist of na afloop van de verwerking terug aan de verwerkingsverantwoordelijke bezorgt en bestaande kopieën vernietigt, tenzij het EU-recht of het recht van de lidstaat niet voorschrijft dat persoonsgegevens moeten worden bewaard; en
h) ons alle informatie ter beschikking stelt die nodig is om aan te tonen dat aan de verplichtingen van dit Artikel wordt voldaan, om audits te kunnen uitvoeren, inclusief inspecties door onszelf of een andere aangewezen auditor, en om bij te dragen aan zulke audits.
Daartoe deelt de onderaannemer het ons onmiddellijk schriftelijk mee als een opdracht naar zijn mening een inbreuk vormt op deze voorschriften, op andere bepalingen van het EU-recht of op het recht inzake gegevensbescherming van de lidstaten.
7. Bewaartermijn van de gegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang uw account actief is.
U kunt uw account te allen tijde verwijderen: de ingevoerde persoonsgegevens worden na een periode van een maand gewist, ongeacht eventuele wettelijke en reglementaire verplichtingen die ons verplichten deze gegevens te bewaren.
8. Recht op toegang, rectificatie, recht om te worden vergeten, recht op overdraagbaarheid van gegevens, verzet, non-profiling en kennisgeving van beveiligingsinbreuken
U heeft het recht om de gegevens te raadplegen en te laten corrigeren. U kunt uw voorkeuren, waaronder uw keuze met betrekking tot “direct marketing” en andere kennisgevingen zoals nieuwsbrieven e.d.wijzigen.
U heeft ook het recht om te worden vergeten, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en verzet, evenals het recht om profilering te weigeren en het recht om op de hoogte te worden gebracht van beveiligingsinbreuken.
Om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: contact@myscrapmachine.com/Hauptstrooss 15,L-9753 HEINERSCHEID (Luxemburg)
9. Klachten
Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de Nationale Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:
1 avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 26 10 60 -1
Fax : (+352) 26 10 60 - 29
https://cnpd.public.lu/fr.html

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

MyScrapMachine Logo

© 2024 Alle rechten voorbehouden.

Stripe Secure Logo

Volg ons